ספריית חב"ד ליובאוויטש

נח

<מבעש"ט ז"ל> [ששמעתי ממורי ביאור ש"ס, ע"פ שאלה,] הנהו תרי בדחי, שהיו מייחדים כל עניני הגשמי לקשרו ברוחני, זולת מי שהיה בעצבות לא היה אפשר לייחדו כ"א <ע"י> שהיו מבדחו תחלה וכו' [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, ויחי פא, סע"ג (שפו, ב)

הנהו תרי בדחי – תענית כב, א.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' לז ולקמן סי' צג-ג, ערב ושעה.

מי שהיה בעצבות לא היה כו' – להעיר מלקו"י ד, ב (נג) דבלא שמחה א"א להיות דבוק בבורא ית'.