ספריית חב"ד ליובאוויטש

נט

[וכמדומה ששמעתי ממורי פירש] דנשקי ארעא ורקיע, לקשר ולחבר מעשה הגשמי ברוחני [וכו', ע"ד ששמעתי ממנו או בשמו כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה, כי כאשר מקשר המעשה גשמי ברוחני] עי"ז נעשה יחוד קוב"ה ושכינתיה [וכו', ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, ויחי פב, א (שפח, ב)

דנשקי כו' – ב"ב עד, א. כל אשר גו' – קהלת ט, י.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' מב-א, ולקמן סי' צא וקפט-ב.