ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו

והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי. <פי' הבעש"ט> . . . [דשמעתי ממורי] בשם הרמב"ן, שצוה לבנו, אם יסתפק לך באיזה דבר [מצוה] איך לעשותו כשיש בו דרכים לצדד לכאן ולכאן, או שיש לך ספק אם הוא מצוה או לאו ואם יש לעשותו או למנוע ממנו, <והדבר שיש לאדם הנאה ממנו יכוין למצוא ראי' להתיר האסור, ע"כ> אז תראה קודם כל לסלק מעסק דבר זה הנאת עצמך או כבודך, ואח"כ תראה לצדד לכאן ולכאן, אז השי"ת יודיעך האמת ותלך לבטח, [ודפח"ח]. . .

<וז"ש> [ובזה יובן] והדבר אשר יקשה מכם, [ר"ל הדבר אשר יקשה] שאינכם יודעים איך לעשותו או למנוע [כלל, אם הוא מצוה או לאו], הספק נולד מכם, שיש בו הנאתכם, [כמו לך לכם להנאתכם], <ע"כ תסלקו מדבר זה> [משא"כ אם תסלקו מהדבר] הנאתכם [וכבודכם] ותקרבון אלי, [שהוא יותר פנימי מן לי] והכוונה שיהי' [רק] לשם שמים בלי שום פניה והנאה, אז ושמעתיו, <אתן לו הבנה> איך יתנהג, וק"ל.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, הקדמה ט, ד (נו, א)

והדבר אשר גו' ושמעתיו – דברים א, יז.

-----  הערות וציונים  -----

ענין זה הובא ג"כ בקו"א דס' בפ"י (קכו, ד): ושמעתי ממורי בשם הרמב"ן כי דבר שיש לאדם הנאה ממנו אז יכול למצוא ראיה להתיר האסור, על כן צריך תחילה להסיר כל הנאתו מזה וכו' כי תיבת אין יש לו ב' משמעות וכו' (ראה לקמן סי' ז וסי' יג). ורג"כ בתוי"י פ' שפטים (קפא, ב).

הספק נולד מכם – להעיר מירושלמי פאה פ"א ה"א עה"פ כי לא דבר רק הוא מכם.

כמו ל"ך כו' – ראה רש"י לך לך יב, א.

לכ"ם להנאתכם – ראה פסחים כב, סע"א ושם סח, ב.