ספריית חב"ד ליובאוויטש

ס

שקלתא לסילתאי ואתנחתא בכוותא דרקיעא, <פי'> שביקש שיפתחו לו כוי הרקיע לענין עוה"ב בתורה ועבודה ותפלה, וכמו ששמעתי [ממורי] <הבעש"ט> משל שביקש <א'> ממלך שידבר עמו ג' פעמים ביום, וזהו שכתוב תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו, ואז ניתן לו גם העושר כו', [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, ויחי פב, ג (שצ, א)

שקלתא כו' – ב"ב עד, א. תפלה לעני גו' – תהלים קב, א.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' צז.