ספריית חב"ד ליובאוויטש

סא

ויחי יעקב בארץ מצרים [וגו', ששמעתי ממורי] <מהבעש"ט>, בצר הרחבת לי, כי צדיקייא אינון שלוחי דמטרוניתא להתפלל על החסרון של השכינה, וזה נודע מחסרונך [וכו']. וז"ש ויחי יעקב בארץ מצרים, ר"ל ע"י <הגלות ו>הצרות והמיצרים שהיה ליעקב ידע להתפלל מזה על חסרון השכינה שנקרא <ג"כ> יעקב [כמו ששמעתי זה מפורש ממורי ויבואר במ"א, ושפיר קאמר] ויחי יעקב, שחיבר השכינה אל חי החיים, [מארץ מצרים] <ע"י> [שהם הצרות ו]המצירים, ובצר הרחבת לי, [והבן].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, ויחי פג, ד (שצו, א)

ויחי יעקב גו' – ויחי מז, כח.  בצר הרחבת לי – תהלים ד, ב.  צדיקייא אינון כו' – זח"א רמב, א. מצרים ר"ל כו' – בר"ר טז, ד. השכינה שנק' יעקב – זח"א קמה, ב. ויבואר במ"א – לקמן סוף סי' פא.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' כ ובהערות שם.

השכינה שנק' יעקב כו' – ראה ע"ח של"ז ספ"ג. אוה"ח לזח"א קמה, ב בפי' הרח"ו והרא"ג. ועיין קהלת יעקב, ערך יעקב אות ה.

שחיבר השכינה כו' – להעיר מזח"א רמא, א.

חי החיים – ראה תקו"ז ת"ט מא, סע"ב. תס"ט קטו, א. ורג"כ שם תכ"ב סז, סע"ב.