ספריית חב"ד ליובאוויטש

סב

<מהבעש"ט> [ששמעתי ממורי זלה"ה פירוש חז"ל בפסוק] הנמצא כזה איש כו', ותרגום אונקלוס הנשכח כדין, אם נלך ונבקשנו הנמצא כמוהו, אין נבון וחכם כמוך וגו', כי לחקור מי נבון וחכם צריך שיהיה זה יותר נבון וחכם שיחקור אותו, וזה לא נמצא יותר נבון וחכם מיוסף שיחקור אותו, לכך אין נבון וחכם כו' [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, ויחי פד, ג (ת, א)

פירוש חז"ל כו' – בר"ר צ, א. הובא ברש"י עה"פ. הנמצא כזה גו' אין נבון גו' – מקץ מא, לח-לט.

-----  הערות וציונים  -----

ראה הגירסא בתוי"י פ' בא מג, ב (קס, א) ששם בשנויים קלים.