ספריית חב"ד ליובאוויטש

סד

[דשמעתי ממורי זלה"ה] בשם רב[ינו] סעדיה גאון שראוי לאדם שילמוד מחשק דברים גשמיים איך לחשוק עבודת הש"י ואהבתו.ז


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, ויחי פה, ב (תב, ב)

-----  שולי הגליון  -----

ז) במקורו: שראוי לאדם שיחשוק בכל הדברים הגשמיים, ומתוכו יבוא לחשוק בתורה ועבודת ה' וכו', כמו משל הנ"ל (בסי' סג).

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' סג. ומש"כ "וכמו משל הנ"ל" קאי על המשל דשם.