ספריית חב"ד ליובאוויטש

סה

<מהבעש"ט> [שמעתי ממורי] המדבק את עצמו בחלק אחד מן האחדות דבוק בכולו, והוא הדין ההיפך.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, לקוטים פח, א (תטו, ב)

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' קיא-א ורנ. עיין בהוספות סי' רכז.

וה"ה ההיפך – ראה בפ"י פ' ויצא נח, ריש ע"ב (רפא, ב) התופס מקצת אחדות תופס כולו, וכן הדוחה מקצת אחדות דוחה כולו.