ספריית חב"ד ליובאוויטש

סו

בקשתי את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו [וגו' . . . דשמעתי משל ממורי זלה"ה שהיה מלך אחד שעשה כמה מחיצות וחומות זה לפנים מזה ע"פ אחיזת עינים שהי' מסבבין את המלך, ובכל שערי החומות צוה לפזר ממון, ויותר שהיה החומה לפנים פזרו הון יותר כדי לראות זריזות וחשק בני המדינה איך כל א' מתחזק ומזרז עצמו לבוא אל המלך, ויש שחזרו אחר שקבלו ממון בשערי החומות, ויש שחזר בשער השני, ויש בשלישי וכו', ומעט מזעיר שלא נכנס בלבם חשק הגשמי לאסוף הון כי אם לבוא אל המלך, ואחר כמה טרחות שבאו אל המלך ראו שאין שום חומה ומחיצה כי אם אחיזת עינים וכו'.

ו]הנמשל מובן שהמלך הגדול [והנורא] ממ"ה הקב"ה מסתתר בכמה <לבושין ו>מחיצות [וחומות של ברזל, כמ"ש בש"ס מיום שחרב ביהמ"ק וכו', והמחיצות] הם מ"ז וביטול תורה ותפלה כמ"ש בזוהר כי הטוב הגנוז מסבב אותו החשך [והקליפות], משל למלך <הנ"ל> [וכו' יעו"ש]. אמנם אנשי דעת היודעים [שכל מחיצות וחומת ברזל וכל לבושין וכסויין הוא עצם מעצמותו ית'] דלית אתר פנוי מיניה, א"כ אין זה הסתתרות אצלו, [כמו שכתבתי במ"א] אלופינו מסובלים, כשיודע שאלופו של עולם הוא בכל מקום אז סובל הכל [וכו' יעו"ש ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, דרוש לשה"ג תקכ"ה קיא, א

בקשתי גו' – שה"ש ג, א. מיום שחרב ביהמ"ק [נפסקה חומת ברזל כו'] – ברכות לב, ב. כמ"ש בזוהר – זח"ג קכג, א. דלית אתר כו' – תקו"ז תנ"ז צא, סע"ב. אלופינו גו' – תהלים קמד, יד.

-----  הערות וציונים  -----

משל זה הובא בארוכה, בכמה שנויים, בס' דמ"א פ' תבוא ושם הפטרת תבוא ופ' וילך. וראה לעיל סי' נא-ב. רג"כ לקמן סי' פה, צח ושנה.

אלופינו מסובלים כו' – פירוש זה נראה להיות מבעל בפ"י, שכן מביאו כמה פעמים בסתמא; ראה צ"פ פ' וארא כד, ג (צח, א): אלופינו מסובלים ר"ל כשיודע שכל מאורעות ומוצאות הוא מהשי"ת אלופו של עולם אז יוכל לסבול הכל וכו' וכ"כ בשם מורי זלה"ה כיצד מרקדין לפני הכלה וכו' (וכוונתו למש"כ שם פו, ד (דש, א) ששמעתי ממורי זללה"ה ביאור פלוגתא ב"ש וב"ה כיצד מרקדין לפני הכלה . . והעולה משם כי בידיעת האדם שידע ומאמין שהשי"ת מכה"כ בכל תנועה ומחשבה הכל ממנו ית' אז יתפרדו כל פועלי און וכו' יעו"ש).