ספריית חב"ד ליובאוויטש

סז-א

<מהבעש"ט> מלכות נק' דיבור, ומחשבה והכוונה נקרא בינה, וכאשר מחבר בין בעסק התורה או התפלה ב' בחינות האלו, דהיינו הדיבור עם הכוונה, אז מחבר ומקשר מלכות עם הבינה, בסוד מ"י זא"ת עולה מן המדבר [כמו ששמעתי ממורי זלה"ה].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י דרוש לש"ת תקכ"א קטז, ג

מלכות נק' דיבור – זח"א קמה, א. זח"ג רכח, א. תקו"ז תס"ט קה, א. ומחשבה והכוונה נק' בינה – זח"ג רכט, סע"ב. זח"א רמו, ב. מי זאת גו' – שה"ש ג, ו.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' תה, תי, תכג-א. וראה עוד לקמן סי' קב, רפא-ב, שא-ג ושא-ד.