ספריית חב"ד ליובאוויטש

סז-ב

<וכן> [שמעתי ממורי זלה"ה] כשהי' אחד לומד איזה משנה היה אומר לו מה שיהי' לעתיד בגשמי כמעשה שהיה [וכו'].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, דרוש לש"ת תקכ"ז קכב, א

-----  הערות וציונים  -----

ראה תקזו"ח צג, א מגו מלה דא דפרח מפומוי אנא חמא כו'. וראה לקמן סי' צו.

כמעשה שהיה וכו' – ראה שבחי הבעש"ט (הוצ' ירושלים תשכ"א) ע' קכ. ועיין דרך מצותיך להצ"צ, מצות האמנת אלקות פי"ב. ביאורי הזוהר להצ"צ, ח"א פ' תרומה ע' רנח, ושם ח"ב פ' תולדות ע' תרסד, ולפי הנראה מדובר שם על העובדא אשר בשבחי הבעש"ט סוף עמוד עא. ויעויין בנספחים לס' שבחי הבעש"ט הוצאת ר"י מונדשיין ע' 7-256 ושם ע' 263. [שוב ראיתי שרוב הציטוטים הנ"ל הובאו בהוספות סי' שלח-שמב עיי"ש בפנים ובהערות].