ספריית חב"ד ליובאוויטש

סח

מה בין תלמידיו של אברהם אבינו [לתלמידיו של בלעם הרשע] כו', והקושיא מפורסמת, וביאר מורי זלה"ה, כי גם תלמידי א"א יש להם מדות של [בלעם הרשע] רוח גבוה [וכו'], וה"ה איפכא <דהם> [דתלמידי בלעם הרשע] יש להם מדות [אברהם אבינו] של נפש שפלה כו', רק שזה לוקח בגשמי וזה ברוחני [וכו' יעו"ש].

<פי' תלמידי א"א ע"י רוח גבוה ויגבה לבו בדרכי ה' לעשות מצוות גדולות, ואלו ע"י נפש שפלה הם שפלים בעיני עצמם שלא לעשות מצוות.>


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, דרוש לש"ת תקכ"ז קכב, סע"א

מה בין כו' – אבות פ"ה מי"ט. ויגבה לבו גו' – דה"ב יז, ו.

-----  הערות וציונים  -----

עיין בס' כתנת פסים פ' צו ז, ב. וראה לעיל סי' סג.

תלמידי א"א ע"י רוח גבוה כו' – ראה לקמן סי' רכא ושצג. וראה צ"פ ר"פ יתרו ס, סע"א (רטו, ב): צריך האדם שיעשה לו עזר מפני יצה"ר ע"י שיעשה כנגדו היפך היצה"ר, שאם היצה"ר משפילו לומר אתה טפה סרוחה אשר מחומר קרצת איך אפשר שיקדש בגדר הקדושה והחסידות וכו', אז יאחז מדת הגאוה נגד היצה"ר הלא נפשי חלק אלו"ה ממעל ונברא בצלם אלקים וראוי ליכנס בגדר הקדושה והחסידות, וכמש"כ במ"א בשם מורי ביאור משנה בין תלמידי אברהם אבינו לבין תלמידי בלעם וכו' יעו"ש.