ספריית חב"ד ליובאוויטש

סט

[ששמעתי ממורי זלה"ה פי' הפסוק] סור מרע ועשה טוב, פירוש שיעשה מרע טוב, [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, דרוש לש"ת תקכ"ז קכב, ג

סור מרע גו' – תהלים לד, טו.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' מא ולקמן סי' פט. ולהעיר מצוה"ר סי' קל.