ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז

[דכתבתי במ"א ששמעתי ממורי] <מבעש"ט פי' ע"פ> נשיו הטו לבבו, שאין לך שום תיבה בתורה שאינו סובל ב' משמעות שהוא בחי' דכר ונוק' כו', [יעו"ש]. א"כ אין לך שום דבר נברא בעולם שלא יהי' כלול מהכל, והבחירה נתונה לו להטות לאיזה בחינה שירצה, לכך נשיו הטו לבבו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, בראשית יד, ג (עז, א)

נשיו הטו לבבו – מ"א יא, ד.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' כא. להעיר שבתוי"י פ' ראה (קעו, סע"ג) הביא דוגמה לזה.