ספריית חב"ד ליובאוויטש

ע

<מהבעש"ט> [שמעתי בשם מורי] וירא ה' כי סר לראות, כי [היה] משה רבינו <ע"ה> ירא שמא הוא קליפה, עד שאמר משה משה, אז אמר הנני. והענין, כי משה שמו כולל כל העולמות, ולכך שמו הוקשה לו. והענין, כמו שהשכינה כוללת כל העולמות דומם צומח ו[כל הנביאיםח] טובים ורעים, כך אות מ' מן משה הרומז למלכות כולל כל הענינים ג"כ. ואות ש' כולל כל הרוחות, ואות ה' הנשמות, ולכך שמו הוקשה לו, ודרשו חז"ל מנורה שקלים החדש ר"ת משה כו', אבל באמת שמו עצמו הוקשה לו, ששמו כולל כל מיני <טוב ו>רע ג"כ, זה היה תמיה לו איך שהיחוד האמיתי היא השכינה ואיך כוללת <ב' הפכים> בנושא א', טוב ורע שהם ב' הפכים, והוא היחוד, וכן ג"כ שמו משה ג"כ כולל הכל ואיך נעשה היחוד על ידו. וזה שאמרו בש"ס משה רבכם קוביוסטוס.

אבל באמת אתי שפיר, כי הרע הוא כסא אל הטוב, כמו ופרעה הקריב כו', או ע"י שרואה מעשה הרשעים יש לו הנאה שהוא צדיק ויש לו הנאה ותענוג, ונעשה זה בכל העולמות התענוג ע"י הרע, וכמעט שעי"ז יש לרע עליה ג"כ, רק כשעולה משם יתפרדו כל פועלי און. וכן מחשבה רעה הוא כסא על דבר הנ"ל. וז"ש משה פעם א' לא אמר הנני, שהיה תמיה לו איך נעשה יחוד, כי כשנגלה בסנה, מדריגה תחתונה, נפתחו כל מקורות עליונות עד למטה, ומה טעמא לא יבער הסנה, שיכלו ויתבערו הרע שהוא הסנה עד שא"ל פעם ב' משה, שנעשה עי"ז יחוד וחיבור וקישור מדריגה תחתונה בעליונה כו', אז אמר הנני [ודפח"ח כי קצרתי].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, קו"א (דברים ששמעתי ממורי) קכו, ג

וירא ה' גו' משה משה ויאמר הנני – שמות ג, ד. שהשכינה כוללת כו' – תקזו"ח קב, ד. שם קיא, ב. אות מ' מן משה . . הנשמות – זח"ב נד, א. מנורה שקלים החדש ר"ת משה – זח"ב ר"מ קנז, סע"ב. משה רבכם כו' – בכורות ה, א. ופרעה הקריב – בשלח יד, י. שרואה מעשה הרשעים כו' – בר"ר ב, ה. יתפרדו גו' – תהלים צב, י. מדוע לא יבער הסנה – שמות ג, ג. הרע שהוא הסנה – ריש מכילתא דרשב"י. שמ"ר ב, ה.

-----  שולי הגליון  -----

ח) צ"ע, ונראה דצ"ל: וכל הנבראים.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' כו.

כי סר לראות – נראה שהביאור קאי בקשר לפסוק לפני זה, וירא והנה הסנה בער באש והסנה איננו אכל, דהסנה מדריגה התחתונה כו' כדבעי למימר לקמן.

אות מ' מן משה הרומז למלכות – להעיר דהרח"ו (בהגהות לזוהר כאן, ובפי' באוה"ח בעמוד לפני זה) מפרש בסדר הפוך: מ' אימא (בינה, רמז לנשמות) ש' זעיר (רמז לרוחות) ה' נוקבא (מלכות, רמז לנפשות). ברם בזח"ג רלו, ב (וכן תקוזו"ח קכ, ב) מפורש דמ"ם פתוחה מלכות.

משה רבכם קוביוסטוס – עיין דמ"א ס"פ כי תשא ד"ה וראו בני ישראל.

כי הרע הוא כסא לטוב כמו כו' – ראה לעיל סי' כו, ולקמן סי' קו וקפח ובהערות שם.

פעם א' לא אמר הנני כו' – להעיר שבספרא ר"פ ויקרא (פ"א אות יא) שעל כל קריאה הי' אומר הנני כו'. ולא קשה, דכתב שם (לפני זה (אות י)) שכל הקריאות היו משה משה.

שנעשה עי"ז יחוד כו' – להעיר מזח"ג קפז, ב. ורג"כ זח"א קכ, ב וזח"ג קלח, א.