ספריית חב"ד ליובאוויטש

עא

<מהבעש"ט> [ושמעתי ממורי] בענין עבודת הש"י, אף שאינו עולה לו לפי דעתו יכוין כי <בפ'> [בפעם א'] אשר נשבעתי באפי, כי גם כשיש ח"ו אף, יכוין כי אלו שמנה מדריגות מבינה, ואף שהיא <פ"א> [פ'] בו ג"כ נתעלם אות א' אלופו של עולם, ועי"ז נמתק האף [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, קו"א קכו, ג

אשר נשבעתי גו' – תהלים צה, יא. אות א' אלופו של עולם – זח"ג לא, א.

-----  הערות וציונים  -----

יכוין כי (בפ') [פעם א'] – כונתו צ"ע. בס' בעש"ט פ' משפטים הגה ח' מציע דקאי על מש"כ בסימן לפני זה (ששניהם באים בסמיכות בבפ"י) פעם א' לא אמר כו' דאיירי בבחי' קטנות כו' עיי"ש. ואולי צ"ל פ"א, כדלקמן בסימן זה והמדפיס שנה את זה ל"פעם א'".

ח' מדריגות מבינה ואף שהיא פ' – גם זה צ"ע, ואולי כוונתו שבינה איהי תמינאה דספיראן מתתא לעילא ובגין דא אתקריאת ח' (זח"ג רמה, ב. זו"ח יתרו לד, סע"ד), וכמ"ש בקהלת יעקב ערך פ' אות ז וז"ל: פ' נ"ל שהוא בבינה כי היא כוללת ז' ספירות שתחתיה ועם כללות עצמותה הרי ח' וכ"א כלול מיו"ד כנודע הרי פ' כו' עיי"ש.

ואף שהיא פ' בו ג"כ נתעלם אות א' – הא' דמלוי פ"א.

נתעלם אות א' אלופו של עולם – ראה לקמן סי' פה, רפח ושנה. והשוה לעיל סי' סו.