ספריית חב"ד ליובאוויטש

עב

בענין מחשבות יש כמה מיני מחשבות טובים ורעים, ובתוך שקר יש אמת, כי מספר שקר ת"ר ובו מובלע אמת שהוא תמ"א, והבן.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, קו"א קכו, ג

-----  הערות וציונים  -----

במקורו זה בא בהמשך לסי' עא כמש"כ כאן, אבל לכאורה אין קשר ביניהם וצ"ל ענין בפ"ע. ועיין בס' דברי תורה לבעל מנח"א, מהד"ט אות נב מה שכתב בביאור ענין זה. ובס' בעש"ט על התורה פ' משפטים הג' ט באופן אחר.