ספריית חב"ד ליובאוויטש

עג

<מהבעש"ט ז"ל> [ושמעתי ממורי] בענין משל שהי' למלך ג' אוהבים ודברו עליהם שאינם אוהבים, וצוה להם שיזונו ויפרנסו כל א' כלב מחצר המלך, א' היה חכם ועשה עטרה למלך מההוצאה שהיה ראוי שיוציא על פרנסת הכלב, ב' פירנס וזן בדוחק את הכלב שלא ימות, ג' השגיח לזונו בריוח ועי"ז גירה המלך הכלב בו, משא"כ לזה שעשה עטרה [וכו' ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, קו"א קכו, ריש ע"ד

-----  הערות וציונים  -----