ספריית חב"ד ליובאוויטש

עד

[ושמעתי ממורי] בענין כל הנוטל מלכות לבד [וכו'], כי כל הדברים הניכרים נק' מלכות, ושאינו מושג הוא למעלה מן המלכות, וצריך להבין שיש למעלה ממנה וכו'.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, קו"א קכו, ד

כל הנוטל מלכות לבד – תקו"ז תס"ט קיז, ב.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' מו-ב. להעיר מזח"ב רכז, ב.