ספריית חב"ד ליובאוויטש

עו

[שמעתי בשם מורי] סוד עירוב אלפים אמה כו', כי אין להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה, והענין, כי בכל דבר שבעולם יש בו ג' שמות אדנ"י הוי"ה ואהי"ה, כמו בית נק' אדנ"י, ומה שמהוה ממנו כגון שיש לו הנאה מבית מקושט וכיוצא נק' הוי', ואור המקיף הבית להציל <מן ה-> [מכל] קליפה נקרא אהי"ה. <מבעש"ט>.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, קו"א קכז, א

עירוב אלפים אמה – עירובין נא, א. אין להקב"ה כו' – ברכות ח, א.

-----  הערות וציונים  -----

וסוד עירוב כו' ד' אמות כו' – להעיר מעירובין שם: שבו איש תחתיו אלו ד' אמות, אל יצא איש ממקומו אלו אלפים אמה.

בכל דבר שבעולם כו' – ראה לקמן סי' קנ.