ספריית חב"ד ליובאוויטש

עח-א

<מבעש"ט> [ושמעתי ממורי] פי' הש"ס השוחט דעלמא חייב משום צובע, וחד אמר משום נטילת נשמה [ופריך משום צובע כו' אלא אף משום נטילת נשמה] כו'. כי היצה"ר נידון לע"ל, וקשה הא לכך נברא, וצ"ל שעושה עצמו ליצה"ט כו'. ובזה יובן השוחט דעלמא חייב, וקשה הא לכך נברא, ומשני משום צובע, שהוא צבוע בדמות יצ"ט, ועי"ז נוטל נשמה. ופריך כו', ומשני אף נטילת נשמה [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, קו"א קכז, א

השוחט דעלמא כו' – שבת עה, סע"א ובתוס' שם ד"ה שוחט. היצה"ר נידון לע"ל – סוכה נב, א

-----  הערות וציונים  -----

הא לכך נברא – ראה זח"ב קסג, א.

שהוא צבוע כו' – ראה לקמן סי' עח-ב וסי' קיד.