ספריית חב"ד ליובאוויטש

עח-ב

<וז"ש היצה"ר דברי פיו און, שהם עבירות שנק' און ומרמה, פי' מרמה את האדם לומר שהוא מצוה, ועי"ז חדל להשכיל להיטיב, פי' אינו עושה תשובה, כי מי עושה תשובה על עשיית מצות.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

קיצור מלקו"י יז, ב (סי' ר) [צוה"ר סי' עד]

דברי פיו גו' חדל גו' און יחשב גו' יתיצב גו' – תהלים לו, ד-ה.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל עח-א, ולקמן סי' קיד. וראה צוה"ר סי' קיז ושם סי' קכד.