ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח

<מבעש"ט ז"ל> [בשם מורי זלה"ה] יפקוד ה' איש אשר יוציאם ואשר יביאם. כי ראש הדור יוכל להעלות כל הדיבורים והסיפורים של אנשי דורו, לקשר הגשמי ברוחני, כמו הנהו תרי בדחי כו', [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, בראשית טז, א (פב, א)

יפקוד ה' גו' יביאם – פנחס כז, טז-יז. הנהו תרי בדחי – תענית כב, א.

-----  הערות וציונים  -----

השוה מש"כ בדמ"א ר"פ ואתחנן בשם הבעש"ט כשיש צדיק בעולם אזי מייחד כל דברי העולם הגשמיים כו'. ולהעיר ממש"כ שם פ' בלק ד"ה כעת יאמר.

כמו הנהו תרי בדחי – ראה לקמן סי' לז, נח, צג-ג, ערב, שעה.