ספריית חב"ד ליובאוויטש

פב

<מהבעש"ט> [שמעתי ממורי] פירוש הענין בחטא א' שחטא אדם נזדמן לו חטא אחר כדי שישוב ממנו, עי"ז יהיה כפרת חטא א'. וכשרואה יצה"ר כך, מתגבר עליו בחטא ב', ומ"מ הש"י מליץ בעדו. על שלשה פשעי ישראל כו', וכאשר חטא ג"פ אז נתלבש נפשו רוחו ונשמתו בקליפות, ועבירה גוררת עבירה, ודרכי התשובה נמנע ממנו עד שירוחם משמים.

וז"ש הנביא נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה אליך וכו' כי אחר שנעשה הכל כ<דרך> מישור בעיניו ע"י כי השמן לב העם הזה, וצריך חיפוש וחיקור שידע שחטא, אז ישוב עדיו ית', וק"ל.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, קו"א קכז, סע"ב

על שלשה גו' – עמוס ב, ו. ועבירה גוררת כו' – אבות פ"ד מ"ב. נחפשה גו' – איכה ג, מ. השמן גו' – ישעי' ו, י.

-----  הערות וציונים  -----

נזדמן לו חטא אחר כדי שישוב כו' – להעיר מתוי"י פ' וארא לט, א (קמד, ב): ששמעתי ממורי בלומד דבר עמוק ואין מבין הוא מלכות, וכשנתן דעת להבין וירד לעומקו אז קישר וחיבר מלכות בבינה ודפח"ח (ע"כ הובא לקמן סי' קב, ובמקורו ממשיך:) ישמע חכם ויוסף לקח שאם נזדמן לו שוגג יתן דעתו שכבר עבר מזיד ולא תיקנו ועכשיו בא לזה שיתן דעתו לתקנו.

להעיר מתנחומא ויקרא ו בפסוק גם בלא דעת נפש לא טוב גו', מבואר בר"ח שער היראה פ"ד, (והובא בעץ יוסף על התנחומא שם) ששם באופן אחר.

על ג' פשעי ישראל כו' – ראה יומא פו, ב. רמב"ם הלכות תשובה פ"ג ה"ה ובנו"כ שם.

וכאשר חטא ג' פעמים כו' – ראה זח"א עג, ב ובאוה"ח והג' החיד"א שם. ועיי"ע זח"ג קא, א והג' החיד"א שם. וראה תניא, אגה"ת פ"ג.

אחר שנעשה הכל כמישור בעיניו כו' – ראה לעיל עח-ב.