ספריית חב"ד ליובאוויטש

פג

<מהבעש"ט> [שמעתי ממורי] יום ליום יביע אומר ולילה ללילה יחוה דעת, כי תחילת דינו של אדם על ביטול תורה שנאמר פוטר מים ראשית מדון [וכו'], אפס שסובר שיוכל לפטור מהדין עבור טרדת פרנסה ביום, ובלילה שובת מטרדתו, אך דיום החורף מכריעו כו' וליל הקיץ סותר וכו', [וז"ש וכו', ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, קו"א קכז, ג

יום ליום גו' – תהלים יט, ג. תחילת דינו כו' – קידושין מ, ב. פוטר מים גו' – משלי יז, יד.

-----  הערות וציונים  -----

אפס שסובר כו' – להעיר מזח"ב סג, א, וראה ר"ח שער הקדושה פ"ג.