ספריית חב"ד ליובאוויטש

פד

המכיר את מקומו והשמח בחלקו והעושה סייג לדבריו. וקשה, איך שייך זה לקנין תורה להכיר מקומו. וגם במ"א ארז"ל איזהו עשיר השמח בחלקו. עוד קשה סייג מהו.

וי"ל דאנו אומרים בקדושה דשבת ויו"ט וז"ל כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו לעומתם משבחים ואומרים, וקשה, כיון דאמרנו כבודו מלא עולם, איך שייך תו השאלה איה מקום כבודו, וגם דשאלת איה בלא"ה אינו שייך אל הבורא ית"ש, דבחובות הלבבות <איתא> ונשאל קצת החכמים כו' ואנה הוא, א"ל בצפיה ע"ש.

וי"ל דבס' הקנה וירא אלקים את האור כי טוב, שאלו לר' מהו הפי' טוב, א"ל אליהו ז"ל אמר בפיו בהטיבו את הנרות תרגומו באדלקותיה, והנה כונת הענין כמדליק מנר לנר, וק' הלא הקב"ה מוציא אורה מאין תמורה, פי' דאדם כשרואה בלילה שיכבה הנר מדליק נר אחר ממנו והוא תמורה של נר א', וזהו הוצאת יש מיש, אבל הקב"ה מוציא אורה של אור הראשון יש מאין שזהו מאין תמורה, וא"כ איך אמר כי טוב כמדליק נר מנר.

וי"ל, דבסוף הפ' דרז"ל וירא אלקים את האור כי טוב ויבדל, ראה הקב"ה שאין העולם כדאי להשתמש באור הראשון וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. והקשה הרב הקדוש מו' דוב בער זלה"ה בשם רבו היכן גנזו, דהרי חמה ולבנה וכוכבים ומזלות גם כן אינם ברקיע א' ואפ"ה נראים דרך זהר הרקיע, ואע"פ דנר גשמי אפשר לגנוז האור ע"י שגונז הנר מפני שהוא אויר הנתפס בשלהבת ובנר. אך כמו שאמר בתיקונים על הא"ס לית מחשבה תפיסא ביה כלל, ופי' בס' הקנה דא"ל מט"ט למרע"ה מפני שכל דבר שנתפס בהרהור המחשבה הוא נכלל בשש קצוות א"כ הוא מוגבל, וכל מוגבל הוא מחובר ומחודש, פי' כי כמו שהאדם הוא בעל מדה כן כל דבר הנתפס במחשבתו הוא מוגבל ובעל מדה, ומוגבל בשש קצוות הוא מחובר, כי ע"כ ארז"ל אין למעלה לא מעלה ולא מטה ימין ושמאל פנים ואחור לא עורף ולא עיפוי, כי ע"כ בדבר מוגבל זה מעלה מפני שנוטה ליסוד אש וזה מטה מפני שנוטה ליסוד עפר, ימין מיסוד המים שמאל מיסוד הרוח, וא"כ כל מוגבל הוא מחובר, שדברים אשר חובר מהם קודמים לו הקדמה טבעית ומחברו קודם לו הקדמה זמנית וטבעית, א"כ צ"ל דהא"ס לית מחשבה תפיסא ביה כלל, דאי לא תימא הכי א"כ הוא מחובר ומחודש ואיננו קדמון, כן אור הראשון כ' בס' יצירה וחצב עמודים גדולים מאויר שאינו נתפס, א"כ איך אפשר לגנזו.

ותירץ, דאורה זו תורה. מתחלה רצה ליתן אור נגלה של התורה וסודותיה לעולם, ואח"כ גנזו הקב"ה, והיכן גנזו בסיפורי מעשיות של התורה. אבל לצדיקים, כמ"ש אם תבקשנה ככסף וכמטמונים כו', אז עתיד לבוא אליהם האור. וז"ש וגנזו לצדיקים לעת"ל, ר"ל שעתיד לבוא לצדיקים האור ע"י דרושיהםי את הש"י ע"י התורה. וז"ש לעת"ל תורה חדשה מאתי תצא, וקשה הא לא יחליף ולא ימיר דתו, אלא שיפרש הסודות שבה ושדיבר הכל מאת הש"י מבנין עולמות העליונים.

והנה אליהו ז"ל אמר להרמ"ק ז"ל שלבטל מחשבות זרות יאמר פ' אש תמיד תוקד כו'. וקשה איך שייך זה. וי"ל דפי' ואתם הדבקים בה' כו', דסבת אמתת החיות הוא הדביקות, וכשיש לו דביקות בהש"י שהוא חי החיים הוא חי בעצם, וכשיפסק מהדביקות הוא חי במקרה, פי' דחמימות הוא עצמי באש, ובמים הוא מקרה שלא יתמיד כשיופסק ויופרד מהאש. וכן הדביקות ארז"ל ע"פ ולדבקה בו הלא ה' אש אוכלה הוא אלא הדבק במדותיו, פי' ע"י התורה. ובשם הנ"ל דלא מבעי כשהאדם עוסק בתפלה ותורה שהיא כולה שמותיו של הקב"ה ודאי צ"ל בדביקות עצום, אלא אפילו כל היום יקיים שויתי ה' ויהיה לו קצת דביקות, מלה"ד לנר או גחלים, שאם יש בהם עדיין ניצוץ יוכל להבעיר, משא"כ אם לא נשאר אפי' ניצוץ שצריך להביא אש מחדש. וז"ש אש תמיד, פי' יהיה לו קצת דביקות שנמשל לאש רשפי אש שלהבת י-ה, על המזבח, למי שזובח יצרו בקרבו, לא תכבה, כנ"ל. וז"ש ואתם הדבקים כו', ל"מ לעוה"ב ודאי ישיג חיים הנצחיים, אלא אפילו חיים כולכם בעוה"ז שנקרא היום.

וזה פירוש שאלו לר' מהו וירא אלקים את האור כי טוב, פירוש דאמרו רז"ל ויקרא אלקים לאור יום אלו מעשיהם של צדיקים ולחשך קרא לילה אלו מעשיהם של רשעים. והנה גם הפ' וירא אלקים את האור כי טוב צ"ל דקאי על התורה כנ"ל, וגנזו, דבריאת האור כבר נאמר ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור, והרי התורה היא מעשיהם של צדיקים, וקשה ליה ל"ל כי טוב, דכיון דקראו אור ודאי הוא טוב, א"ל אליהו ז"ל, אמר לשיטתו מה יהיה מעשיהם של צדיקים בהטיבו תרגומו באדלקותיה, פי' שיהיה תמיד קצת בדביקות. וז"ש והנה כונת הענין כמדליק מנר לנר, שאם יש עדיין קצת אור על נר א' יוכל להדליק, משא"כ כשכבה.

והנה בשו"ע או"ח סי' א' כ' רמ"א שויתי ה' כו', דכמו שהקב"ה מקומו של עולם כן האדם שנקרא עולם הקב"ה מקומו עומד עליו ורואה במעשיו. וז"ש הראני נא את כבודך, וא"ל הקב"ה לא תוכל לראות כי לא יראני אפי' מה"ש שנ' בהם ודמות פניהם פני אדם וחי שחי לעולם, מפני שכל נברא הוא מוגבל וכן ראייתו הוא מוגבלת, והנה מקום אתי, ואינו אומר אני במקום, שהקב"ה מקומו של עולם, פי' שהוא א"ס, והאיך אפשר שמי שיש לו סוף יוכל לראות הא"ס.

וכן אמר מרע"ה וידעת היום כו' בשמים ממעל כו'. וקשה דממעל ומתחת מיותר. עוד קשה מאי שייכות פה אין עוד. וי"ל דצ"ל דהבורא הוא א"ס, דא"ת הוא מוגבל א"כ הוא מחובר כנ"ל. וצריך לומר דהוא אחד, דא"ת דיש ב' צ"ל ביניהם הפרש וכל נפרש מוגבל כו'. וז"ש וידעת היום כי ה', מדה"ר, הוא האלקים, והכל אחדות א', דהרי הוא בשמים וממעל לשמים וכן על הארץ ומתחת לארץ, פי' שהוא מקומו של עולם דהוא א"ס, א"כ צ"ל אין עוד, דא"כיא צ"ל הפרש וכל נפרש מוגבל.

ובגמרא כשרצה שלמה להכניס הארון לבית ק"ק דבקו שערים כו', אמר שאו שערים גו' ויבוא מלך הכבוד רהטו בתריה למבלעיה [כו'] אמר מי הוא זה מלך הכבוד ה' [כו']. וק' מה"ת הטעות. וי"ל דהר"מ אלשיך פי' דק' הלא מכה"כ אפי' בחו"ל, ובא"י מיוחד יותר לשריית שכינה, כ"ש ירושלים ובהמ"ק, ומאי נפ"מ. ופי' כמו הנשמה דמליאה כל הגוף ואפ"ה לא תמצא חוש ראיה ודיבור כ"א בעינים ופה מפני כח הכנתם, כן העולם, דארז"ל דיש לו כל האיברים ראש עפרות רחבת ידים. נמצא הבהמ"ק וק"ק הוא כמו ראיה, כ"ש הארון דשם הדיבור מבין ב' הכרובים, וזה נק' מלך הכבוד. וכן י"ל על שלמה דהיה מלך ונביא ומוכן יותר להשראת שכינה נק' מלך הכבוד. אלא דהוא יוהרא, ע"כ רהטו בתריה למבלעיה, ע"כ אמר מי זה מלך הכבוד ה' השוכן על הארון וכרובים.

ובמשנה רבי מאיר אומר אם עמלת בתורה נותנים לך שכר הרבה ואם בטלת יש בטילים הרבה כנגדך. פי' מדרש שמואל דעכ"א הרבה, דבס' (חסידים) [הזוהר] דכשצדיק עוסק בשירות ובתורה בעוה"ז שורש הנשמה שתחת כסה"כ וכל מלאכים שנבראו ע"י מצותיו משוררים למעלה בעולם עליון, עכ"א אם עמלת בתורה נותנים לך שכר הרבה, פי' גם שכר עסק שלהם, ואם בטלת מן התורה הם בטילים.

וז"ש כבודו, פי' התפשטות כבוד השכינה, מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו, פי' עיקר השראת שכינה, ומודים שהוא על ישראל, ואומרים הסימן הוא לעומתם, פי' בזמן שהם אומרים שירה משבחים ואומרים גם למעלה שם הוא עיקר השראת הכבוד.

וז"ש המכיר את מקומו, כמו שהקב"ה מקומו של עולם כן הוא מקומו עומד ורואה במעשיו. וא"ת הלא כמה ברואים שאינם משגיחים על זה, עכ"א והשמח בחלקו, הצדיק יש לו נשמה חלק אלו-ה ממעל, ע"כ והעושה סייג לדבריו שיהי' בדחילו ורחימו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

?

המכיר את מקומו כו' – אבות פ"ו מ"ו. איזהו עשיר כו' – אבות פ"ד מ"א. דבחובה"ל – שער היחוד פ"י. דבס' הקנה כו' – ס' הפליאה, ד"ה וירא אלקים את האור כי טוב. וירא אלקים גו' – בראשית א, ד. בהטיבו גו' – כי תשא ל, ז. כמדליק נר מנר – תקו"ז תי"ט מ, ב. ראה הקב"ה כו' – חגיגה יב, א. בר"ר ג, ו. והקשה הרה"ק מו' דוב בער זלה"ה – לקו"י יד"א כא, א (פ"ג). חמה . . ברקיע א' – חגיגה יב, ב. בר"ר ו, ו. כמ"ש בתיקונים – הקדמה יז, א. אין למעלה כו' – חגיגה טו, א. תנחומא שמות יח. שם משפטים טו. רמב"ם הל' יסוה"ת פ"א הי"א. בס' יצירה – פ"ב מ"ו. דאורה זו תורה – מגילה טז, ב. גנזו הקב"ה . . התורה – זו"ח רות פה, א-ב. אם תבקשנה גו' – משלי ב, ד. לעת"ל תורה חדשה כו' – ויק"ר יג, ג. לא יחליף כו' – פיוט יגדל. הל' יסוה"ת רפ"ט. אליהו ז"ל אמר להרמ"ק ז"ל כו' – של"ה שער האותיות אות הל' (סט, א [נ, ב]). אש תמיד גו' – צו ו, ו. ואתם הדבקים גו' – ואתחנן ד, ד. חי החיים – תקו"ז תי"ט מא, סע"ב. שם תס"ט קטו, סע"א. ארז"ל ע"פ ולדבקה בו – כתובות קיא, ב. סוטה יד, א. וראה ספרי עקב פ' מט. ולדבקה בו – עקב יא, כב. אש אכלה הוא – ואתחנן ד, כד. הדבק במדותיו – ר' ספרי שם. סוטה יד, א. שבת קלג, ב. ותורה שהיא כולה שמותיו כו' – זח"ב פז, א. זח"ג עג, א. שם רחצ, ב. ועוד. שויתי ה' גו' – תהלים טז, ח. רשפי אש גו' – שה"ש ח, ו. בעוה"ז שנקרא היום – ע"ז ג, א. דאמרו רז"ל כו' – בר"ר ג, ח. ויקרא אלקים לאור יום – בראשית א, ה. ויאמר אלקים יהי אור גו' – בראשית א, ג. שהקב"ה מקומו של עולם – בר"ר סח, ט. האדם שנקרא עולם – תנחומא פקודי ג. הראני נא גו' – כי תשא לג, יח. לא תוכל . . וחי – כי תשא לג, כ. אפילו מה"ש כו' – במ"ר ספי"ד. ודמות פניהם גו' – יחזקאל א, י. הנה מקום אתי – כי תשא לג, כא. ואינו אומר אני במקום כו' – תנחומא כי תשא כז. מדרש תהלים צ, י. וידעת היום גו' – ואתחנן ד, לט. דא"ת הוא מוגבל . . מוגבל כו' – חובה"ל שער היחוד פ"ז ד"ה והרביעי. ה' מדה"ר – ספרי ואתחנן פ' כז. זח"ג סה, א. ובגמרא כשרצה שלמה כו' – שבת ל, א. שאו שערים גו' – תהלים כד, ז. מי הוא זה גו' – תהלים כד, י. דהרמ"א פי' – תורת משה משפטים כג, כ. מכה"כ – ישעי' ו, ג. הנשמה דמליאה כל הגוף – ברכות י, א. ויק"ר ספ"ד. דארז"ל דיש לו כו' – קה"ר א, ט. אדר"נ לא, ג. הארון דשם הדיבור כו' – נשא ז, פט. ספרי נשא פ' נח. שלמה דהיה מלך ונביא – סע"ר פ"כ ע"פ גי' רש"י מגילה יד, א ד"ה נבואה. ר"מ אומר כו' – אבות פ"ד מ"י. בזמן שהם אומרים כו' – חולין צא, סע"ב. ספרי האזינו פ' שו. אליהו זוטא פכ"ה.

-----  שולי הגליון  -----

י) אולי צ"ל: דורשיהם.

יא) נראה דצ"ל: דא"ל.

-----  הערות וציונים  -----

והקשה הרה"ק . . בשם רבו – פשטות הלשון מראה שהעתיק זה מלקו"י כא, א (יד"א פ"ג), וז"ל שם: ששמעתי מפי הרב המופלג מוהר"ר גרשון לוצקר תלמיד האלקי מו"ה דוב בער זללה"ה שאמר בשם רבו כו'. ונ"ל שהתיבות "בשם רבו" קאי על רבו של הר"ג, ה"ה הרה"מ, ולא על רבו של הרה"מ (הבעש"ט). ברם ברור שעצם הענין הוא מהבעש"ט, וכדאי' מפורש בדמ"א פ' בראשית ד"ה וירא: שמעתי מאא"ז נ"ע זללה"ה היכן נגנז האור ההיא ואמר שהש"י גנזו בתורה. וראה בהוספות סי' שלח-שלט.

גנזו בספורי מעשיות של התורה – ראה זח"ג קמט, ב, ושם קנב, א וקנה, ב. וראה לקמן סי' רמב.

לעת"ל תורה חדשה כו' – ראה לקמן סי' רמב. עיין חס"ל מעין ב פ' יא-יב.

אליהו ז"ל אמר להרמ"ק ז"ל כו' – ראה לקמן סי' ריז-ב. להעיר מאו"ת פ' פנחס סי' קנא-א.

מלה"ד לנר או גחלים כו' – ראה לקמן סי' ריז-ב.

דהיה מלך ונביא – עיין בסדר עולם רבה הוצ' ר"ב ראטנער פ"כ הערה כה, ובהוצ' רמ"י וויינשטאק שם הערה טו. עיי"ע הגהות הרד"ל לזח"א קנ, רע"א. וצ"ע מזח"ב קנד, א, ועיין מה שהאריך שם בנצוצי זוהר אות ד'.

הביהמ"ק וק"ק הוא כמו ראי' – ראה ב"ב ד, א ותקו"ז תכ"א נ, ריש ע"ב. וראה איכ"ר פתיחתא טז לבך זה ביהמ"ק כמד"א והיו עיני ולבי שם כל הימים. וראה זח"ג קסא, ב קה"ק לבא כו'. ולהעיר מע"ז כח, ב דשורינא דעינא באובנתא דלבא תלי. וראה ר"מ זח"ג רכב, א ותקו"ז סתכ"א סג, א.

הזוהר – ראה זח"ב קלא, ב, ושם קסד, ב, ברם שם מדובר ממלאכי עלאי ומשריין עלאין.

כבודו כו' על ישראל – ראה פס"ז נח ט, כו, ושם שלח יד, כא. ועיין זח"א רלז, א ושם כה, רע"א.