ספריית חב"ד ליובאוויטש

פה

[איתא בתיקונים] אני ה' לא שניתי, אבל לגבי חייביא אשתני הקב"ה ואסתתר בכמה לבושין ובכמה כסויין כו' דאינון תהו ובהו כו'. וז"ש אסתירה פני מהם, אבל אינון (דדחליין) [דתליין] מיניה ומשכינתיה לא אשתני לעולם [וכו' יעו"ש]. הרי שיש כמה לבושין וכסויין שהקב"ה מסתתר בהם. אמנם [כתבתי לקמן דשמעתי ממורי זלה"ה] <הבעש"ט>, שאם ידע האדם שהקב"ה מסתתר שם, אין זה הסתרה, כי נתפרדו כל פועלי און. וז"ש ואנכי הסתר אסתיר פני [מהם] <פי'> שיסתיר [מהם] שלא ידעו [ר"ל] שהקב"ה שם בהסתרה זו [וכו' ודפח"ח].

<וז"ש> [וכיוצא בזה שמעתי ממנו] כי ר"ת אמר אויב ארדוף וגו' [ראשי תיבות] הם ה' אלפין ששם אלופו של עולם מסתתר, בסוד שם סא"ל <גי' יחוד הוי' אדנ-י> [וכו' ודפח"ח].

ואחר שידע אדם כלל זה שהוא כלל גדול שאין שום מסך מבדיל בינו לבין אלקיו בשעת תורה ותפלה, גם שיעלו לפניו כמה מ"ז שהם לבושין וכסויין שהקב"ה מסתתר שם, מ"מ אחר שידע אדם שהקב"ה מסתתר שם, אין זה הסתרה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י ר"פ בראשית ז, א (כב, א)

איתא בתיקונים – תכ"ו עא, ב ואילך. אני ה' גו' – מלאכי ג, ו. אסתירה גו' – האזינו לב, כ. ואנכי הסתר גו' – וילך לא, יח. אמר אויב גו' – בשלח טו, ט.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' כה, נא, סו. לקמן סי' צח ושנה.

הסתר אסתיר כו' שלא ידעו כו' – ראה לעיל סי' כה, ולקמן בהוספות סי' מב.

כי ר"ת אמר כו' – ראה לקמן סי' רפח, ובהערות לסי' קטו.

סא"ל – שם המ"ה משם ע"ב (ראה זח"ב ער, א וזו"ח שה"ש סח, ד).

סא"ל גי' יחוד הוי' אד' – ראה כתנת פסים פ' בלק מב, רע"א: שקבלתי ממורי זלה"ה שגם בסמא"ל יש בו ש"ק סא"ל גי' צ"א יחוד הוי' ואד' וכו' ודפח"ח, וזה מורה על אחדותו ית' אשר מלכותו בכל משלה גם על הקליפות, והבן והשי"ת יכפר. וראה לקמן סס"י קטו וסי' קכח ובהערות שם.