ספריית חב"ד ליובאוויטש

פז-א

<מהבעש"ט> [דשמעתי בשם מורי זלה"ה] מה שביאר בכתבי האריז"ל למתק הדינין בשרשן, [היינו ע"י שימצא בדין שורש חסד אז נעשה הכל חסד, ונמתק הדין בשורש חסד זה שמצא בו, ודפח"ח]


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י נח יב, סע"ב (מד, א)

בכתבי האריז"ל – ע"ח שי"ג פי"א. פע"ח שער השופר פ"א.

-----  הערות וציונים  -----