ספריית חב"ד ליובאוויטש

פז-ג

<כמ"ש> [וזה שאמר] לנח צהר תעשה לתיבה, שיהפך מדת הדין למדת הרחמים [. . . ובזה יובן] וכי תבאו מלחמה [בארצכם, הסבה הוא] על הצר [הצורר אתכם, ר"ל משנשאר הצר שלא ידעו להופכו מן הצר צהר רצה וכנ"ל, לכך עצה היעוצה] והרעותם בחצוצרות, שהוא תואר שמחה, היפך תואר שופר שהוא חרדה, [כמ"ש בעקידה בזה יעו"ש], וע"י שקיבל בשמחה נהפך מצרה רצה, [כמו שכתבתי בשם מורי ז"ל].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י נח יג, א (מד, ב)

צהר תעשה לתיבה – נח ו, טז. וכי תבאו מלחמה גו' והרעתם גו' – בהעלתך י, ט. כמ"ש בעקידה – פ' אמר שער סז.

-----  הערות וציונים  -----

הצר צהר רצה – ראה בהוספות סי' ג (תורה החמשית), ושם סי' ט, י ויח. וראה לעיל סי' מא.