ספריית חב"ד ליובאוויטש

פז-ד

[ומעתה יבואר ענין הטבת החלום בנוסח הנ"ל שהוא להמתיק דינין בשרשן כפי שני פירושים הנ"ל, א' כפשוטו כפירוש מורי זלה"ה בשם רבו] לקשר דין המלכות בבינה [וכו'. . .], <או> [ב' כפירוש מורי זלה"ה] למצוא <בדין> שורש חסד בתוך הדין, אז נמתק הדין בשורש חסד זה ונעשה באמת חסד [וכו'].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י נח שלהי יג, ג (מו, ב)

ענין הטבת החלום – ברכות נה, ב.

-----  הערות וציונים  -----