ספריית חב"ד ליובאוויטש

פט

<מהבעש"ט> [ששמעתי ממורי] שאם נזדמן <לאדם> שראה דבר עבירה או שמע על אחד, יבחין שיש בו שמץ עבירה זו ושירגיש לתקן את עצמו. ואמר הפסוק תחבושת לזה שינצור לשונו <סור מרע ועשה טוב> [אע"פ שהוא קשה לפרוש, וכמו שאמרו בש"ס וכולן באבק לשון הרע, מ"מ נתן הפסוק תקנה לזה שידע שהוא ניתן לו לראות כדי שיסור עצמו מרע ויתקן את עצמו שיהיה טוב], ואז גם הרשע יחזור בתשובה אחר שיכליל אותו עמו ע"י אחדות שכולם אדם א', ואז תגרום שתהיה מכלל ועשה טוב, שתעשה את הרע טוב, ואז תבוא למדת בקש שלום ורדפהו כו' [ודו"ק].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י ס"פ לך לך יז, א (נח, ב)

ואמר הפסוק כו' – תהלים לד, יד. סור מרע גו' – תהלים לד, טו. וכולם באבק כו' – ב"ב קסה, א. בקש שלום גו' – תהלים לד, טו.

-----  הערות וציונים  -----

נזדמן כו' יבחין שיש בו כו' – ראה לקמן סי' קטז ושסג, ובהוספות סי' קעו (ועיי"ש בהערות).

ואז גם הרשע כו' – להעיר מלעיל סי' עז.

ועשה טוב כו' – ראה לעיל סי' מא וסט.