ספריית חב"ד ליובאוויטש

צ

יש בחינה שאחר עלותו למעלה חוזר ויורד כדי להעלות המדריגות התחתונות בסוד רחצתי את רגלי [איככה אטנפם. . .], וזה סוד רצוא ושוב, ונקרא קטנות וגדלות [וקטנות שני], ובכל ירידה צריך אזהרה איך לחזור ולעלות שלא ישאר ח"ו, וכמו ששמעתי [ממורי] <הבעש"ט> שיש כמה שנשארו [וכו'].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י וירא יז, ב (נט, ב)

רחצתי גו' – שה"ש ה, ג. רצוא ושוב – יחזקאל א, יד.

-----  הערות וציונים  -----

נשנה במילואו לקמן סי' שנו. וראה לקמן סי' קלט ובהערות שם.