ספריית חב"ד ליובאוויטש

צא

<מבעש"ט> [דשמעתי בשם מורי] פירוש הפסוק כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה וגו', כי ענין חנוך מט"ט שהיה מייחד קודשא בריך הוא <ושכינתיה> על כל תפירה הוא [כך], דהמחשבה נק' א"ס, הוי', והמעשה הוא אדנ"י, וכאשר מחבר המעשה עם המחשבה בעת עשיית המעשה נק' יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה. וז"ש כל אשר תמצא ידך לעשות בכח"ך עש"ה, ר"ל כי המחשבה נק' חכמה כח מה, ותעשה המעשה בכחך, שהיא המחשבה, לחבר שניהם [שהוא יחוד קב"ה ושכינתיה]. כי אין בשאול [וגו'], ותיבת אין משמש למעלה ולמטה, ר"ל שאם אינך מאמין בזה ותשאל ותסתפק בזה, אז אין בשאול דעת וחשבון כו' [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י וירא יז, סע"ב (נט, ב)

כל אשר גו' – קהלת ט, י. חנוך מט"ט – תיב"ע ובראשית רבתי בראשית ה, כד. שהיה מייחד כו' – עמק המלך, שער קרית ארבע פצ"ד בשם מדרש. מגיד מישרים פ' מקץ (סוף מהד"ב). עש"מ, מאמר אם כל חי ח"ג סי' סב. דהמחשבה נק' כו' – זח"א רסו, ב. זח"ג קיט, ב. והמעשה הוא כו' – זו"ח יתרו לד, רע"ג (ועיי"ש סע"ב). המחשבה נק' חכמה – זו"ח שם. תקו"ז יז, א. חכמה כ"ח מ"ה – זח"ג כח, א. שם לד, א. תקו"ז ד, א. כי אין . . בשאול גו' – קהלת ט, י.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' מב, מט ונט, ולקמן סי' קפט-א, קפט-ב ושע.