ספריית חב"ד ליובאוויטש

צב

<ענין רצוא ושוב אפילו בגשמי.> הוי מתחמם כנגד אורן של חכמים [והזהר בגחלתן שלא תכוה], ר"ל שלא לחמם [אלאיד] מרחוק ולא להתקרב מאד עד גחלת האש <כי והזהר בגחלתן שלא תכוה> [שלא יגרם היזק שיכווה, וכמדומה ששמעתי בשם מורי, והבן].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י וירא יז, ד (סא, ב)

רצוא ושוב – יחזקאל א, יד. הוי מתחמם כו' והוי זהיר בגחלתן כו' – אבות פ"ב מ"י.

-----  שולי הגליון  -----

יד) המלה "אלא" לא כתוב שם, אלא מתוכן הדברים נראה שכן צ"ל.

-----  הערות וציונים  -----

ענין רצו"ש אפילו בגשמי – פתיחה זו מיוסדת על מש"כ שם בתוי"י לפני תורת הבעש"ט: דידוע מה שאיתא בכתבים בקשעה"מ (שער הכונות, ענין דרושי הלילה דרוש ה') שם של מ"ב שיש בו ב' מיני יראה בסוד רצו"ש וכו' יעו"ש והוא סוד עולם התיקון נגד עולם התוהו שע"י קירוב גדול נתבטלו ממציאות, משא"כ כשיש קירוב מרחוק כמו סוד עולם התיקון והבן זה היטב. והוא הדין בגשמי בעניני בני אדם נגד חבירו ראיתי בס' מבחר פנינים בשם חכם אחד הזהר שלא תקרב אדם א' יותר מדאי שלא יהיה הקירוב גורם ריחוק יעו"ש, ואפשר שזה כוונת המשנה באבות והוי מתחמם (כבפנים).