ספריית חב"ד ליובאוויטש

צג-ג

וכאשר נודע לבעלי בינה לעשות יחוד גם בספורי דברים שעם חבירו, [כמו ששמעתי ממורי קול באשה ערוה וכו'], ולהסיר העצבות יפקח באיזה עסק, והוא ג"כ יחוד <כו', ע"ש>טו על דרך הני תרי בדחי, [ששמעתי ממורי] שהיו מייחדין ומעלין העולמות בכל עניני עוה"ז [יעו"ש].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י ויצא כג, ב (פב, ב)

קול באשה ערוה – ברכות כד, א. בכל דרכיך דעהו – משלי ג, ו. שויתי גו' שמח לבי גו' אף בשרי גו' – תהלים טז, ח-ט. הני תרי בדחי – תענית כב, א.

-----  שולי הגליון  -----

טו) "כו' ע"ש" כלומר שהשמיט כאן כמה שורות: גם כשרואה דבר מכוער באדם או שיבטל אותו מתורה ותפלה יבין שהוא מהש"י לתועלתו, כאשר כתבתי בקוה"א יעו"ש א"כ בכל דרכיך דעה"ו אתי שפיר, וכאשר כתבתי שויתי ה' לנגדי גם שהוא לנגריות מ"מ מימיני בל אמוט ואז שמח לבי לעורר רחמים ושמחה בעולם, וז"ש אף בשרי ישכן לבטח יעו"ש, נוסף לזה על דרך (כבפנים).

-----  הערות וציונים  -----

לעשות יחוד גם מספורי דברים כו' – ראה לעיל סי' ח, ולקמן סי' רכ-א, שב-א, שעג ובהערות שם.

כמו ששמעתי כו' – ראה בסו"ס תוי"י רא, ב (תשלא אות כ).

גם כשרואה כו' – ראה לקמן סי' שב-א.

וע"ד הני תרי בדחי כו' – ראה לעיל סי' ח וש"נ בהערות.