ספריית חב"ד ליובאוויטש

צג-ד

אכן יש ה' במקום הזה, ר"ל במקום [זה של] גדודי חיות [רעות ולסטים] יש שם שמו ית', וממילא גם בכל מ"ז ורעות שהם גדודי חיות ולסטים וקליפות יש שם ג"כ ניצוצי קדושה של השכינה שירדה שם ע"י השבירה. ויירא ויאמר מה נורא, ר"ל שנפלה עליו יראה ורעדה, שציער א"ע בצער השכינה וירידתה בין הקליפות כ"כ, ועי"ז נעשה יחוד יראה עם נורא ונתפרדו הקליפות [כמו ששמעתי ממורי בענין כזה יעו"ש].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י ויצא כג, ג (פג, ב)

אכן יש גו' – ויצא כח, טז. ויירא ויאמר גו' – ויצא כח, יז.

-----  הערות וציונים  -----

יחוד יראה ונורא – מלכות (יראה, ראה זח"ג קח, א ותקו"ז תל"ג עז, רע"א) ותפארת (נורא, ראה זח"ב עט, רע"א. תקו"ז תי"ט לט, ב ושם ת"ל עד, א). וראה צ"פ פ' בשלח נ, רע"ג (קפג, א): את האלקים אני ירא . . האלקי"ם גימטריא צ"א מספר הוי' אד' שהוא יחוד יראה עם נורא תפארת ומלכות והבן. וראה לקמן סי' קלה, קס, קסב וקסג.