ספריית חב"ד ליובאוויטש

צד

<מבעש"ט, ידביק מחשבתו באור א"ס שבתוך האותיות שהוא אור פני מלך חיים>.

[ובעודו מדבר בתורה ותפלה . . . יהיה מחשבתו דביקה בו ית' בדביקה וחשיקה באור פני מלך חיים אור האין סוף שבתוך האותיות, והבן ש] <ו>הוא כלל גדול בתורה ותפלה [לפי מה שקבלתי ממורי]. גם מסוגל [זה כשיעשה כנ"ל] לבטל הדינין [וכאשר שמעתי ממנו, ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י ויצא כד, סע"ב (פו, ב)

באור פני מלך חיים – משלי טז, טו.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' י ומד. לקמן סי' צו, רפד ותכו. צוה"ר סי' עה, קח וקיא.

מסוגל לבטל הדינין – ראה לעיל סי' י ובהערות שם. ולקמן סי' קסד.