ספריית חב"ד ליובאוויטש

צו-א

<מהבעש"ט. ענין> ד' שנכנסו לפרדס . . . ופירש רש"י עלו לרקיע ע"י שם, והתוספות פי' ולא עלו [למעלה] ממש אלא נראה להם כאלו עלו [למעלה וכו'] . . .

<וי"ל,> פרד"ס [שדרשו חז"ל] ר"ת פשט רמז דרוש סוד, [ולפי מה שקבלתי ממורי] שעיקר עסק תורה [ותפלה] הוא שידבק א"ע אל פנימיות רוחניות אור א"ס שבתוך אותיות התורה [והתפלה], שהוא הנקרא לימוד לשמה, שבזה אמר ר' מאיר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה ומגלין לו רזי תורה [וכו'], ר"ל שידע עתידות וכל מאורעותיו מתוך התורה, וידע איך יתנהג בתורה ועבודת הש"י, מלבד שרואה עולמות של מעלה, [וכהנה שמעתי מפי מורי ודפח"ח]. . .


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י ויצא כד, סע"ד (פח, ב)

ד' שנכנסו לפרדס – חגיגה יד, א. פרד"ס ר"ת כו' – תקזו"ח קז, ג. אמר ר"מ כו' – אבות פ"ו מ"א.

-----  הערות וציונים  -----

שידביק א"ע אל כו' – ראה לעיל סי' י, מד וצד, ולקמן סי' תכו.

שידע עתידות כו' – ראה לעיל סי' סז, ולקמן סי' קצט-א. עיין ס' סוד יכין ובועז פ"ב ד"ה ואף שחז"ל: הזהירו אותי לזה מוריי הגדולים בתורה ובחסידות, ובתוכם ידידי הרב החסיד מופת הדו"ר מוהר"ר ישראל בעש"ט זצללה"ה כוונה רצויה בלימוד לשמה לדבק א"ע בקדושה וטהרה עם האותיות בכח ופועל בדיבור ובמחשבה לקשר חלק מנר"ן ח"י בקדושת נר מצוה ותורה אור אותיות המחכימות ומשפיעים שפע אורות וחיות אמיתיות נצחיות. וכשזכה להבין ולהתדבק בהאותיות קדושים יוכל להבין מתוך האותיות ממש אפילו עתידות. ולכן נקראת התורה מאירת עינים שמאירה עיני המתדבק בהם בקדושה ובטהרה כמו האותיות של אורים ותומים. ומילדותי מיום שהכרתי בדביקות האהבה עם מורי הרב מוהר"ר ישראל תנצב"ה הנ"ל ידעתי נאמנה שזה היה הנהגותיו בקדושה ובטהרה ברוב חסידות ופרישות וחכמתו צדיק באמונתו יחיה דמטמרין גלין ליה כבוד ה' הסתר דבר.

וידע איך יתנהג כו' – ראה לקמן סי' קצו. רג"כ לעיל סי' יג ובהערות שם. להעיר מזח"ב נג, ב אמאי אקרי תורה כו', ושם רס, א אורייתא אוליף כו'. ועוד עד"ז זח"א יא, א וזח"ב פב, ב ושם צו, סע"ב. זח"ג רב, א.