ספריית חב"ד ליובאוויטש

צו-ג

[ששמעתי ממורי כי] אדם השלם אם יזדמן לו איזה ביטול תורה ותפלה, יש לו להבין שגם זה הוא ידו ית' שדוחה אותו כדי שיתקרב יותר, בסוד שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני [וכו', ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י ר"פ וישב כח, רע"א (קא, א)

שמאלו תחת גו' – שה"ש ב, ו.

-----  הערות וציונים  -----

במקורו הוסיף: וזה ששמעתי מן מוהר"ן, עיין בקונטרס אחרון וכו', וז"ש שויתי ה' לנגד"י תמיד וק"ל. ראה לעיל סי' צג-ג. ומה שציין לקו"א הובא לקמן סי' שב-א עיי"ש. וראה צוה"ר סי' קכ וביאורו בתניא, אגה"ק סי' כה.