ספריית חב"ד ליובאוויטש

צז

<מהבעש"ט> [שמעתי ממורי] פירוש הפסוק תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו, ע"פ משל שהכריז המלך ביום שמחתו כל מי שיבקש דבר מן המלך ימלאו <לו בקשתו> [מבוקשו], ויש מי שביקש שררה וכבוד, ויש שביקש עושר, ונתנו לכ"א מבוקשו. והיה <שם> חכם א' שאמר ששאלתו ומבוקשו שידבר המלך בעצמו עמו ג' פעמים ביום, והוטב מאד בעיני המלך מאחר שדיבורו חביב עליו מן עושר וכבוד, לכן ימולא בקשתו שיתנו לו רשות ליכנס בהיכלו לדבר עמו ושם יפתחו לו האוצרות שיקח מן עושר וכבוד ג"כ. וז"ש תפלה לעני וגו' לפני ה' ישפוך שיחו, שזה מבוקשו [וכו', ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י ויגש לב, ג (קיז, א)

תפלה לעני גו' – תהלים קב, א.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' ס. לקו"י ג, א (סי' כב). והובא ג"כ באורך, ובתוספת ביאור, במאור עינים, שלהי פ' כי תשא (מ, סע"ב).