ספריית חב"ד ליובאוויטש

צט

<מהבעש"ט. צריך> להעלות מ"ז [הוא] דרך ג' קוין, וצריך לתת לב על כל מ"ז מאיזה קו היא להעלותה בשרשה. וג' קוין אלו נקראים אבות כנודע, והקליפה נקרא קללה שהיא המ"ז, והיא גלות השכינה בתוך עמקי הקליפות. וז"ש קרבה אל נפשי גאלה, ר"ל להעלות חלקי הנפש שהיא ניצוצי [השכינה] <הקדושה> מתוך הקליפה אל הקדושה נקרא גאולה, [וכאשר שמעתי ממורי] כי צריך להתפלל על גלות נפשו רוחו ונשמתו שאצל יצה"ר [וכו', ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י ס"פ ויחי לה, ד (קכט, ב)

וג' קוין אלו כו' – זח"ג קעט, ב. תקזו"ח קא, א. והקליפה נק' קללה – זח"ב רכד, א. שהיא המ"ז – תקו"ז ת"ע קל, ב. קרבה גו' – תהלים סט, יט.

-----  הערות וציונים  -----

להעלות מ"ז דרך ג' קוין כו' – ראה לעיל סי' לט, ועיי"ש בהערות.

ג' קוין כו' – ראה לקמן סי' קנב ושפג.

גלות השכינה – ראה לקמן סי' קס ורצ.