ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט-א

מי שהוא חכם לב יקח מצות <פירש> [ויראה בכל אחד מתרי"ג מצות] לקשר מעשי המצוה שעושה, שנק' מצוה תתאה, לייחדה אל מצוה עליונה, שהיא המחשבה והכוונה של המצוה. וזהו <שאומרים על מצוה א'> אשר קדשנו במצותיו. . .


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

בפ"י, בראשית טז, סע"ב (פג, א)

חכם לב גו' – משלי י, ח.

-----  הערות וציונים  -----

וזהו . . אשר קדשנו כו' – להעיר מפע"ח שער הברכות ספ"ג, הובא ומבואר באורך בבפ"י טו, ד.