ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט-ב

<ומהבעש"ט> ע"פ [סוד וע"פ ששמעתי ממורי פסוק] ויהי ערב ויהי בוקר יום אחדג <וכו'>.

<הענין> [והעולה ממה שכתבתי, דכתב היעב"ץ] כי אהרן ע"י שקר שאמר <כמה חבירך מתחרט ושלחני אצלך כו', כמ"ש במדרש, עי"ז> עשה שלום, כי רופא מומחה ע"י סמים הממיתים רשאי להשתמש בהם כדי להחיות הנפשות [וכו'].

<וזהו> בש"ס דחולין האמנם אלם צדק תדברון, יכול יגיס דעתו שהוא בניחותא ע"ש.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

ע"פ . . אחד: בפ"י, בראשית טז, רע"ג (פג, ג). והעולה . . הנפשות וכו': שם שלהי ע"ג (פד, א). ש"ס דחולין כו': שם (לפני "והעולה")

ויהי ערב גו' – בראשית א, ה. דכתב היעב"ץ – פי' למס' אבות פ"א מי"ב. כי אהרן כו' – אבדר"נ יב, ג. ש"ס דחולין – חולין פט, א. האמנם גו' – תהלים נח, ב.

-----  שולי הגליון  -----

ג) זוהי הכותרת לפן ב' שם, וה"וכו'" קאי על ההמשך שם.

-----  הערות וציונים  -----

והעולה ממה שכתבתי כו' – להעיר מצ"פ פ' ויקהל קיח, רע"א: כי צריך הצדיק להתלבש לפעמים במדת הרשעים לש"ש, כמש"כ במ"א בשם מורי ומה בין תלמידיו של בלעם הרשע לתלמידיו של אברהם אבינו וכו' יעו"ש (ראה לקמן סי' סג וסי' סח); ובמ"א ביארתי זאת אומרת בני החי ובנך המת וכו' העולה משם שצריך הצדיק להתלבש במדת שקר וכזב כדי לעשות שלום כמו אהרן וכיו"ב כמו כעס וריתחא דרבנן, ואז נעשה היצה"ר והרשע עי"ז כסא ויד אל הקדושה כמש"כ לעיל בשם מורי ביאור משנה ד' מדות בנותני צדקה וכו' (ראה לקמן סי' קפח) וכו'.