ספריית חב"ד ליובאוויטש

חלק ראשון

צוואה

צוואה מהבעש"ט זלה"ה

א' להיות תמים בעבודתו ית' עבודה תמה, [ועיקר שלא לשכוח הדברים] ללמוד בכל יום שיעור מוסר הן רב הן מעט. ולראות תמיד לדבק את עצמו במדות טובות והנהגות ישרות, ושלא להניח שום יום מעשיות מצוה בו הן קלה הן חמורה, וסימנך הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, פי' זהיר מלשון והמשכילים יזהירו <כזוהר>, ר"ל הנשמה תאיר ותזהיר ממצוה קלה כבחמורה, כי רחמנא לבא בעי. וז"ש [נ"א: וסימנך. ועוד נ"א: וזהו פירוש] שומר מצוה לא ידע דבר רע, שומר מלשון ואביו שמר את הדבר, היינו מצפה, כן צ"ל ממתין ומצפה מבוקר עד ערב אולי יזדמן לו איזה מצוה, וסימנך חסד אל כל היוםא.

ב' לדקדק בק"ש בכל תיבה ותיבה, והוא דבר גדול, הגם שא"א לו להתפלל בלי מחשבה זרה, ירגיל עצמו בק"ש בלי מ"ז, וסימנך כל הקורא ק"ש מזיקין בדילין ממנו, הן היזק הגוף הן היזק הנפש.

ג' לעשות טבילה כל מה שיוכל, ובפרט בעת הצורך.

ד' לשמור שבת כהלכתו בכל דקדוקיו ופרטיו, וסימנך תשב אנוש עד דכא, תשב אותיות שבת, ודרז"ל אנוש פי' אפי' עע"ז כדור אנוש מוחלין לו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י יז, א (סי' קצח) [צוה"ר סי' א, יז-יט]

עבודה תמה – יומא כד, א. הוי זהיר כו' – אבות פ"ב מ"א. והמשכילים גו' – דניאל יב, ג. רחמנא ליבא בעי – זח"ב קסב, ב. סנהדרין קו, ב. שומר מצוה גו' – קהלת ח, ה. ואביו שמר גו' – וישב לז, יא. חסד גו' – תהלים נב, ג. כל הקורא כו' – ברכות ה, א. תשב גו' – תהלים צ, ג. ודרז"ל כו' – שבת קיח, ב.

-----  שולי הגליון  -----

א) בצוה"ר מוסיף כאן: היינו שבכל יום ויום צריך לעשות חסד לאל ית'.

-----  הערות וציונים  -----

א. וללמוד שיעור מוסר – ראה צוה"ר סי' קיז. לקו"ת לאדה"ז פ' תבוא מג, ג. מאה שערים כ, ב ד"ה נידון שאלתכם (ועיי"ש נה, א בהערות כ"ק אדמו"ר זי"ע). וראה עוד הל' ת"ת לאדה"ז פ"ב ה"ב וה"ט ושם פ"ג ה"ד. ועיין יערות דבש ח"ב דרוש יב. דבש לפי להחיד"א מערכת ת סי' מא.

ושלא להניח שום יום כו' – להעיר מזח"א קכט, א ושם רכד, א.

פי' זהיר כו' – ראה של"ה, מס' שבועות (הובא לקמן סי' שיט ד"ה וז"ש הנחמדים). וראה לקמן בהוספות סי' צו ובהערות שם (ובאורך יותר בספר השיחות קייץ ה'ש"ת ע' 22). תניא אגה"ק סס"י ז.

רחמנא לבא בעי – ראה לקו"י סי' קו. להעיר מזח"ב קסב, ב.

שומר מלשון כו' – ראה הקדמת ס' חרדים בתנאי המצוות התנאי הי"ג, וראה מדל"י סי' קכב (קלא). ולהעיר מזח"ב פט, סע"א וזח"ג פב, סע"א.

ב. לדקדק בק"ש כו' – להעיר מתנחומא פ' קדשים ו. ועיין פע"ח שער ק"ש פי"א ופכ"ה, ושם שער קשעה"מ רפי"א.

ג. לעשות טבילה כו' – ראה צוה"ר סי' טו, ולקמן סי' ריט. וראה בסוף הקדמות הרח"ו לס' ע"ח, ערך השגת החכמה (וכ"ה בריש שער רוה"ק לו, א ובשו"ע האריז"ל בהלכות ביהכ"נ).

ד. לשמור שבת כו' – ראה ס' חרדים מצות התשובה פ"ז ד"ה סגולה שנית.

תשב אותיות שבת – ראה תניא אגה"ת ספ"י, ובכ"מ. וראה יפה תואר לבר"ר ספכ"ב. ולקמן בהוספות סי' רלז.

אפילו עע"ז כו' – מבואר במדל"י סי' קכג (קלב).