ספריית חב"ד ליובאוויטש

רנ

<מהבעש"ט זלה"ה. כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין לו ימיו כו' מ>דמצינו שלא אמר <הקב"ה> רק מצות עשה אחת במפורש, אנכי ה' אלקיך, והיינו לכוונה זו דגם בקיים <מ"ע> [מצוה] אחת כראוי סגי. ובאמת יש סברא ברורה לזה על פי החקירה שכתבו הראשונים בראוי לידע סוד אחדותו ית', כי בכל מקום שאני תופס ואוחז בקצה וחלק מחלק האחדות הרי אני תופס כולו, וכן שמעתי ממורי והבן.

והנה מאחר שהתורה והמצות נאצלו מעצמותו ית' שהוא אחדות האמיתי, א"כ כשמקיים מצוה א' על מכונה ובאהבה שהוא הדביקות בו, ותפס במצוה זו חלק האחדות, א"כ כולו בידו כאלו קיים כל המצות שהם כללות אחדותו פרצוף שלם כביכול והבן, ודפח"ח. [וכן כתב בזוהר נשא דף קכ"ד במקיים מצוה אחת על מתכונתו סגי].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י יתרו מט, ב (קפב, א)

כל העושה כו' – קידושין לט, ב. רק מ"ע אחת במפורש – מכות כד, א. אנכי ה' גו' – יתרו כ, ב. החקירה שכתבו הראשונים – פי' הר"י יעב"ץ למס' אבות פ"ד מ"ב ד"ה הוי רץ. ס' חרידים, בסוף מע' מצוות התלויות בא"י.

-----  הערות וציונים  -----

ע"פ החקירה כו' – מכאן ואילך כבר הובא לעיל סי' קיא-א ועיי"ש בהערות. ורג"כ לעיל סי' סה.