ספריית חב"ד ליובאוויטש

רנא-ב

<וז"ש> [ונראה דשמעתי בשם הרב המגיד מו' מנחם מענדל מ"ש בזוהר], זכאה מאן דאחיד בידא דחייבא, כי באומר מוסר לבני עירו יראה לקשר א"ע תחלה בו ית' ואח"כ יראה לקשר א"ע עמהם מצד האחדות והתכללות, כי שורש אחד לראשי הדור עם בני דורו, וכשעושה כך אז ה' אלקיו עמו ויעל עמהם לדבק אותם בו ית"ש. וז"ש דאוחז בידם להעלותם וא"כ עושה פעולה מיד באמירתו תוכחה ומוסר לעם בני ישראל [ודפח"ח], וכן שמעתי זה הדרך ממורי בענין התפלה להעלותם ג"כ.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י משפטים נט, ב (ריט, ב)

זכאה מאן דאחיד כו' – זח"ב קכח, ב. ה' אלקיו עמו ויעל – דה"ב לו, כג.

-----  הערות וציונים  -----

כבר הובא לעיל סי' קיג עיי"ש.