ספריית חב"ד ליובאוויטש

רנב

שמעתי ממורי ענין וידוי אשמנו <עפ"י משל> שהמלך בעצמו כסות ולשון שינה ובא לכבוש המלכה כו' [ודי בזה למבין].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י ויקהל סז, סע"ג (רנ, ב)

-----  הערות וציונים  -----

עיין לעיל סי' קטו בריש ההערות, שם העתקתי מש"כ במקורו לפני דיבור זה ולאחריו. ועיי"ע לקמן סי' רצז (ושם בסופו: וזה סוד הוידוי).