ספריית חב"ד ליובאוויטש

רנג

<מהבעש"ט [שמעתי ממורי] מופת על <ענין> מחשבות זרות שבאין לאדם באמצע התפלה <כי הם> מסוד השבירה ורפ"ח ניצוצין שצריך האדם לברר בכל יום, והם באין לתקן אותם ולהעלותם, ואין מ"ז של יום זה דומה למחשבה של מחר, והוא בחון למי שנותן לב.

<וז"שנא אשר ראיתם את מצרים, שהם המ"ז של היום שהם המצירים לאדם, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם>.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י ויקהל סז, ד (רנא, א)

אשר ראיתם גו' לא תספו גו' – בשלח יד, יג. מבואר בכתבי האר"י זלה"ה – פע"ח שער התפלה פ"ז. שער הכונות, סדר שבת, בתחילתו.

-----  שולי הגליון  -----

נא) מכאן ואילך כתב המחבר בסגנונו הוא מה שהובא לפני ריש סימן זה, שנשאל בעל תוי"י היתכן לומר "שיש גם עכשיו גלות מצרים והא כתיב כאשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפון לראותם עוד עד עולם, ותשובתי הי' כי מבואר בכתבי האר"י זלה"ה שאין בחי' תפלה של יום זה דומה לתפלת יום מחר עד ביאת המשיח . . . ושמעתי בשם מורי מופת על זה מן המ"ז" (כנ"ל בתחילת הפיסקא).

-----  הערות וציונים  -----

כבר הובא לעיל סי' קיב במילואו עיי"ש. וראה בהערות לסי' לט.