ספריית חב"ד ליובאוויטש

רנד

<מהבעש"ט זלה"ה> איך שומע אדם ליצה"ר לעשות עבירה, היה לו ללמוד מיצה"ר עצמו שעושה רצון קונו תמיד <וז"ש> [וכאשר שמעתי בשם מורי זלה"ה ביאור פסוק] כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו ה' אלקיך בידך ושבית שביו [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י פקודי ע, ב (רס, ב)

מיצה"ר עצמו שעושה כו' – זח"ב קסג, א. כי תצא גו' – כי תצא כא, י.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' קלד ולקמן סי' שעב.