ספריית חב"ד ליובאוויטש

רנו

<מהבעש"ט זלה"ה פי'> [שמעתי ממורי] כל העולם ניזון בשביל חנינא בני, <פי'> שהוא פתח הצנור ושביל השפע לעולם [ודפח"ח]. . .

והנה שמעתי ממורי ענין הנס הוא שנתחדש הדבר בפעם הראשון על הטבע נקרא נס, ואח"כ נעשה זה טבע ג"כ [וכו']. וכמו ששמעתי בשם הרב הבית יוסף שטרח ויגע עד <שבא על> [שמצא] פירוש איזה מאמר, ואח"כ שמע אותו פירוש מאחרים ג"כ ונצטער <ואמר> [והשיב] לו האר"י זלה"ה שאתה פתחת הצנור.

<וז"ש> [ובזה יובן] אם בחקותי תלכו, <פי'> כי אחר שפתח צנור החכמה שגורם צנור השפע, כמו ששמעתי ממורי [פירוש תפילה לעני כי יעטוף וכו' יעו"ש], והוא הדין כשפתח צנור היראה ועבודת ה' נעשה זה טבע, וצריך שלא יהיה חק קבוע שישאר במדריגה זו, כ"א שילך ממדריגה למדריגה עליונה לחדש ולפתוח עוד צנור חדש. וז"ש אם בחקותי תלכו וגו', וזה גורם לחדש צנור השפע והברכה ג"כ, לכך ונתתי גשמיכם בעתם וגו' [וק"ל].

ובדרך זה שמעתי בשם מורי פירוש הפסוק תקעו בחודש שופר וגו' כי חק לישראל הוא [משפט לאלהי יעקב], והקשה דהוי ליה למימר תקעו שופר בחודש, <ותירץ דה"פ> [והעולה מדבריו] כי יראה שיהיה בחודש, ר"ל לחדש שלא יהיה כמו חק קבוע, וז"ש כי חק לישראל <הוא, אז משפט לאלקי יעקב עמו על זה> וכו' [ודפח"ח].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

תוי"י צו עז, ב (רפט, א)

כל העולם כו' – ברכות יז, ב. אם בחקתי גו' ונתתי גשמיכם גו' – בחקותי כו, ג-ד. תפלה לעני גו' – תהלים קב, א. תקעו גו' כי חק גו' – תהלים פא, ד-ה.

-----  הערות וציונים  -----

כל העולם נתון כו' – ראה לעיל סי' ה ובהערות שם.

ענין הנס – ענין הנס (עד נעשה זה טבע ג"כ), וסוף הסימן (פי' תקעו בחודש שופר) כבר הובא לעיל סי' קיט.

ששמעתי בשם הרב הבית יוסף כו' – כן הובא ג"כ בשבחי הבעש"ט ע' קמט (ועיי"ש מפי' הרח"ו לבטוי השגור בזוה"ק – פתח ר"ש. וראה עוד מזה בריש ס' אוה"ח לזח"א א, א (דף א, ע"ד) ד"ה והרא"ג כתב (והובא במדבר קדמות מערכת א' אות ז"ך). ולהעיר שהרא"ג כתב זה בשם רבו הרמ"ק. ובשער מאמרי רז"ל, בסוף מאמרי מדרשי רז"ל (נו, ב) הובא ממש כמו שכתב הרא"ג). עיין לקו"י טז, ג (סי' קפז), ושם כמו שאמר המגיד לבית יוסף (וכן הוא בחומת אנ"ך להחיד"א משלי ג, יג, ובמדבר קדמות בסוף מערכת יו"ד אות ח"ן, ושם הביא העובדא מסוף ס' אורים גדולים להרא"י זאבי – והוא שם בחלק אור לישרים). ואולי הכונה להא דאיתא בס' מגיד מישרים פ' כי תצא בד"ה אור ליום שבת כ"ד לניסן מש"כ שם דבתר דאתא שמואל הוו מתנבאים בכל דוכתא עיי"ש. ועיי"ע בהוספות למדל"י-או"ת סי' צח (והובא במאמרי אדה"ז – הקצרים, ע' תסד) ביאור אדה"ז להנהגת הרה"מ. ולהעיר מיבמות צב, ב אי לאו דדלאי לך חספא כו'.

פירוש תפלה לעני כו' – פירוש הבעש"ט על פסוק זה הובא לעיל סי' צז (ובקיצור סי' ס). ועיין המבואר בתוי"י פ' שלח קלג, ד (תקט, א) – ושם קלד, רע"ג (תקי, סע"א), הובא לקמן סי' רעו – על פסוק זה.

שילך ממדרגה למדרגה עליונה כו' – ראה לעיל סוף סי' רז-ב.

שיהיה בחודש כו' – השוה מש"כ באו"ת סי' רסא על פסוק זה.